Du er her > Foreningen > Referater > Ordinær Generalf. 7-9-2010
Referat af ordinær generalforsamling den 7. september 2010 i Vallensbæk jagtforening.

Dagsorden.

1.       Valg af dirigent.

2.       Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling
          v/formanden.

3.       Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse v/kassereren.

4.       Indkomne forslag.

5.       Fastsættelse af kontingent.

6.       Valg af kasserer – for 2 år.

Marianne Jensen - modtager genvalg.

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer – for 2 år

Martin Nielsen – modtager genvalg.

Flemming Eriksen – modtager ikke genvalg.

Poul Andersen – modtager ikke genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlem – for 1 år (valg i utide)

Bent Davidsen – modtager ikke genvalg.

8.       Valg af 1. suppleant – for 1 år (valg i utide)

Knud Jensen – modtager ikke genvalg.

Valg af 2. Suppleant – for 2 år.

Carsten Pultz – modtager ikke genvalg.

9.       Valg af revisor – for 2 år.

Camilla Davidsen – modtager ikke genvalg.

10.   Valg af 2. Revisorsuppleant – for 2 år.

11.    Eventuelt.

1.      
Formanden, Jan Møller, bød velkommen.

Arne Holten blev foreslået som dirigent og valgt.

Arne Holten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvilket ingen havde indvendinger imod.

Det blev samtidigt oplyst, at der i alt var 51 medlemmer til stede.

2.      
Formanden fik derefter ordet til aflæggelse af sin beretning, som begyndte med 1 minuts stilhed til ære for foreningens afdøde medlemmer.

Formandens beretning:

Vallensbæk Jagtforening har i sæsonen 2009-10 været meget turbulent, men der har været tale om en medlemstilgang på 6 medlemmer fra 209 til 215, hvilket jeg syntes er fint.

Vi har i det forgangne år holdt nogle foreningsaftener, nogle har været pænt besøgt, andre ikke.

Julehyggen var pænt besøgt, der har været praleaften, hvor kun 1 person var mødt op, og det var undertegnede, så det var ikke noget at skrive hjem om.

Så var der ”bestyrelsen i køkkenet” det er altid en succes, så det har vi tænkt at holde nogle flere gange om året. Vildtspillet var også fint besøgt, Sankt Hans aften var også en fin aften med masser af mennesker.

Men den foreningsaften som var mest besøgt var aktionsaften, der var huset fyldt til bristepunktet. Så alt i alt har det været et godt år på foreningsaftens siden.

På skydesiden har Vallensbæk Jagtforening i år vundet trekants skydningen, det skal i have et stort tillykke med.

På hundeudvalgets side har det været et turbulent år. Bestyrelsen blev kastet ud i nogle problemer, de ikke havde prøvet før, men jeg syntes vi fik løst problemerne fint og kom ud på den anden side med et brugbart resultat. Der har i år været over 100 hunde gennem hundetræningen, hvilket er væsentlig flere end sidste år. Det skal alle de dygtige hundetrænere have stor tak for. Med hensyn til markprøverne er det med beklagelse, at de måtte aflyses. Den første på grund af for meget sne og den anden på grund af, at der ikke var høstet marker nok, men jeg ved, at de vil prøve igen til næste år. Så må vi håbe, at vejret bliver bedre.

Krage/skade udvalget har igen i år været ude i de lokale haveforeninger, hvor der gennemsnitlig har været 5 – 6 personer med hver gang. Der er blevet skudt både krager, skader og duer. Jeg ved at Kenneth er i gang med at planlægge næste sæson. Det kommer på hjemmesiden så snart det er klart. Og jeg kan kun sige, mød op det er både hyggeligt og spændende.

Det er, hvad der er sket i Vallensbæk Jagtforening i sæsonen 2009-10. I den nye sæson har vi nogle nye tiltag, som i vil høre mere om, når det er datolagt.

Kommentarer til beretningen:

Henning Grevelund bemærkede vedrørende hundetræningen, at familiehunde nu ikke mere er velkomne, og kunne ikke forstå, at det er tilfældet. Henning talte varmt for, at også ikke jægere kommer med deres familiehunde. Det må være vigtigt, at alle borgere kan komme til træning. Den aktivitet må være til alle.

Jan Møller svarede, at hundeudvalget har vedtaget kun at træne jagthunde, men det vil blive taget op igen senere. John Olsen gav en nærmere begrundelse for, hvorfor hundeudvalget havde besluttet kun at træne jagthunde.

Bent Pedersen mente, at der i beretningen manglede noget vedrørende den ekstraordinære generalforsamling.

Marianne Jensen oplyste, at referat af den ekstraordinære generalforsamling ligger på VJF`s hjemmeside.

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.

3.      
Kassereren, Marianne Jensen, fik ordet til fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2009/10.

Marianne gennemgik regnskabet, der udviser et underskud på kr. 1.287,51. Der var budgetteret med et underskud på kr. 8.000,00. Der er således tale om et bedre regnskab end det var forventet.

De enkelte indtægts- og udgiftskonti differerer netto ikke væsentlig i forhold til budgettet, bortset fra Jægerråbet. Jægerråbet har netto kostet kr. 23.048,95 mod budgetteret kr. 12.000,00.

Kommentarer til regnskabet:

Sten Madsen foreslog, at jægerråbet kun kommer på VJF`s hjemmeside.

Det blev oplyst, at forslag om jægerråbet var blandt indkomne forslag, og ville blive behandlet der.

Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

4.      
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne:

§ 4.2 ændring til: For at kunne repræsentere foreningen ved konkurrencer og lignende, skal man være medlem.

§ 4.3 udgår

§ 5.2 ændring til: Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent i mere end 2 måneder.

§ 5.3 ændring til: Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusionen skal dog for at få gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusionen kræver at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstra ordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de der fremmødte stemmer herfor, i overensstemmelse med DJ`s vedtægter.

Kommentarer til §5.3:

Carsten Pultz mener, at det vil være for svært, at ekskludere et medlem.

Poul Andersen svarede, at det er en alvorlig sag, at blive ekskluderet, hvorfor det skal være svært.

Bent Pedersen mener, at det skulle nærmere præciseres, hvem der indkalder til ekstraordinær generalforsamling, hvis situationen opstår.

Helle Bechgaard mener, at det må være bestyrelsen. Bestyrelsen er enig heri.

§ 6.2 her tilføjes efter kontingentreduktion for: husstands – ungdoms - .

§ 8.1 her ændres kravet for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling fra 30 medlemmer til: 1/3 af medlemmerne.

Kommentarer til § 8.1:

Helle Bechgaard mener, at det er for svært med 1/3 af medlemmerne. Det vil reelt aldrig kunne lade sig gøre, at finde 1/3 uden at der findes en adresseliste over samtlige medlemmer, som er tilgængelig for alle.

Flere medlemmer tilkendegav det samme synspunkt.

Marianne Jensen oplyste, at registertilsynet forbyder en offentlig tilgængelig liste (hvilket Helle Bechgaard var enig i)

Poul Andersen argumenterede for at det skulle være vanskeligt, at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling. Enten måtte man vente til den ordinære generalforsamling, eller også måtte man få et flertal i bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.

Ejgil Husted oplyste, at reglen om 30 medlemmer er meget gammel og fra dengang, hvor der ikke var vær så mange medlemmer. Dengang svarede 30 medlemmer til ca. 1/3 af samtlige medlemmer.

§ 9.7 ny §: For at være stemmeberettiget, skal man have været medlem i mindst 3 mdr. og have betalt kontingent.

Kommentarer til § 9.7:

Poul Andersen argumenterede for at man havde stemmeret så snart man havde meldt sig ind i foreningen.

Ulrik Hansen mener, at denne nye § er ok, idet den sikrer mod kup fra fjendtlige nye medlemmer.

Jette Skalshøj spurgte hvad der står herom i Danmarks Jægerforbunds standard vedtægter. Hertil blev svaret, at det står der ikke noget om.

§ 10.2 ændres til: Bestyrelsen består af 7 medlemmer, desuden vælges en 1. og 2. Suppleant.

§ 10.5 ændres til: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1. suppleant vælges på ulige årstal.

                           Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2. suppleant vælges på lige årstal.

§ 10.8 ændres til: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsessuppleanter har adgang til bestyrelsesmøder. Hvis der er frafald af et bestyrelsesmedlem til bestyrelsesmøde får 1. suppleant stemmeret. Ved frafald af 2 bestyrelsesmedlemmer får både 1. og 2. suppleant stemmeret. Ligeledes kan bestyrelsen indkalde relevante personer uden stemmeret.

§ 10.11 Til denne § er der kommet et forslag fra Henning Grevelund og et fra bestyrelsen.

Henning Grevelunds forslag: Formanden for blivende udvalg vælges på generalforsamlinger.

Bestyrelsens forslag: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som ledes af en udvalgsformand, der er valgt af bestyrelsen i samråd med øvrige medlemmer i udvalget, til varetagelse af udvalgets opgaver. Bestyrelse og udvalg udarbejder sammen en forretningsorden.

Kommentarer til forslagene:

Henning Grevelund argumenterede for sit forslag.

Poul Andersen mener, at Hennings forslag ikke kan fungere, idet udvalgsformænd valgt af generalforsamlingen kan køre sit eget løb udenom bestyrelsen. Dette vil være i strid med § 10.1 der siger, at bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen.

Carsten Pultz mener, at det bør være udvalgsmedlemmerne, der vælger udvalgets formand.

Henning Berg mener, at det vel også er det bestyrelsens forslag reelt siger.

§ 10.12 ny: De valgte udvalgsformænd er ansvarlige for at aftalte drifts- og økonomirammer overholdes.

Hvis der er uoverensstemmelser skal bestyrelsen inddrages i dette, indtil der er fundet en løsning, som er acceptabel for bestyrelsen og udvalg.

§ 13.3 ændres til: Medlemmer af bestyrelsen samt formænd for udvalg, kan ikke vælges til revisor.

§ 13.5 ny: Vedtægterne underskrives af formand, kasserer og dirigent.

Alle bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev sat til afstemning enkeltvis og blev vedtaget med mere en 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

Henning Grevelunds forslag til § 10.11 blev nedstemt.

Forslag fremsendt af Henning Berg til udgivelse af Jægerråbet:

Hvor mange gange om året skal Jægerråbet udkomme pr. post? 4 gange om året. 2gange om året. På hjemmesiden.

Kommentarer til forslaget:

Jørgen Blædel spurgte, om andre end medlemmerne får bladet.

Storm oplyste, at der sendes til bibliotek og kommunalbestyrelse.

Søren Sørensen og Henning Berg mente, at det var en god ide, at ”fremsende” jægerråbet via hjemmesiden.

Hans Nielsen mener det samme, men det kræver, at hjemmesiden hele tiden er opdateret.

Jørgen Blædel foreslog at bladet udgives både via hjemmesiden og 2 gange som blad.

Det blev vedtaget, at Jægerråbet skulle udgives 2 gange på tryk og to gange på hjemmesiden.

Dog blev det samtidig aftalt, at de 2 udsendte blade også skulle lægges på hjemmesiden, samt at dette evalueres, på næste generalforsamling.

5.      
Fastsættelse af kontingent

I henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning forhøjes kontingentet med Jægerforbundets forhøjelse oprundet til nærmeste hele 5 kr.

Kontingentet er herefter:

Ordinær                  Kr.830,00

Ungdom                  Kr.510,00

Senior                    Kr.550,00

Husstand                Kr.355,00

Ekstraordinær         Kr.235,00

Kursist                    Kr.98,00

Kontingentet blev godkendt

6.      
Valg af kasserer – for 2 år

Marianne Jensen blev genvalgt.

7.      
Valg af bestyrelsesmedlemmer – for 2 år

Martin Nielsen blev genvalgt.

Til afløsning for Flemming Eriksen blev Hans Vetter foreslået og valgt.

Til afløsning for Poul Andersen blev Henning Berg foreslået og valgt.

Valg af bestyrelsesmedlem – for 1 år

Til afløsning for Bent Davidsen blev Jan Nyboe foreslået og valgt.

8.      
Valg af 1. suppleant – for 1 år

Til afløsning for Knud Jensen blev Carsten Nielsen foreslået og valgt.

Valg af 2. suppleant – for 2 år

Til afløsning for Carsten Pultz blev Ida Borch foreslået og valgt.

9.      
Valg af revisor – for 2 år

Til afløsning for Camilla Davidsen blev Poul Andersen foreslået og valgt.

10.  
Valg af revisorsuppleanter

1.       Revisorsuppleant for 1 år. Søren Sørensen blev foreslået og valgt.

2.       Revisorsuppleant for 2 år. Ulrik Hansen blev foreslået og valgt.

11.  
Eventuelt

Formanden, Jan Møller, takkede Flemming Eriksen og Poul Andersen for deres indsats gennem flere i bestyrelsen. Begge fik overrakt en flot vin gave.

Den annoncerede arbejdsdag til vedligeholdelse af ”Huset” var dårligt besøgt. Her blev ny arbejdsdag 14 dage senere foreslået og flere meldte sig til opgaven.  Fremover vil vi forsøge, at vælge dagen for vedligeholdelse af ”Huset” sidste weekend i august.

Helle Bechgaard syntes, at alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og udvalgsmedlemmer skal have en stor tak for deres arbejde i det forløbne år.

Der var herefter ikke yderligere indlæg.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Jan Møller afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede Arne Holten for god ledelse heraf.

Arne Holten                                                                                                              Poul Andersen

Dirigent                                                                                                                           Referent

  
);